Veri Tabanı Uygulaması SQL Nedir? SQL Ne İşe Yarar?

Veri işleme, depolama ve güncellemede yoğun olarak kullanılan SQL, İngilizcedeki Structured Query Language kelimesinin kısaltmasıdır. Veri tabanı yönetiminde oldukça önemli bir yere sahip olan SQL, birçok özellik ve işlevi içinde barındırmaktadır. İşletmelerin veri tabanı işlemlerinde SQL dilini kullanarak verilerine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecekleri gibi daha etkili bir veri yönetimi de sağlayacaklardır.

SQL Nedir?

SQL, verileri yönetmek ve depolamak için tasarlanmış bir programlama dilidir. Veritabanları oluşturmak, veri eklemek, güncellemek ve silmek, verileri aramak ve sorgulamak için kullanılır. SQL, işletmelerin verilerini doğru şekilde yönetmelerine ve veri analizi yapmalarına olanak tanır. Verilerin organize edilmesi, işlenmesi ve depolanması, işletmelerin başarısı için önemlidir. Bu nedenle SQL, günümüz iş dünyasında kritik bir araçtır.

SQL’in Özellikleri Nelerdir?

SQL, veri tabanlarının yönetiminde oldukça başarılı olan bir programlama dilidir. Sahip olduğu özelliklerle verilerin saklanması ve yönetilmesi oldukça kolay hale gelir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Veri Ekleme: Yeni verileri tabloya eklemek için kullanılır.
  • Değerleri Belirtme: Eklenecek verilerin sütunlarının hangisi olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Sıralama: Verilerin sıralanması gerektiğinde kullanılır.

Bu özellikler sayesinde veritabanı işlemleri oldukça basit hale gelir.

Veri Ekleme

SQL veritabanı yönetiminde çok kullanışlı bir programlama dilidir. SQL sayesinde, veritabanında bulunan verileri düzenleyebilir ve yeni veriler ekleyebilirsiniz. Veri ekleme işlemi, tabloya yeni verilerin eklenmesini sağlar. Bu işlem için “INSERT INTO” ifadesi kullanılır. Eklenecek verilerin hangi sütunlara eklenmesi gerektiğini belirtmek için ise “VALUES” ifadesi kullanılır.

Sütun İsimleri Değerler
Ad John
Soyad Doe
Yaş 30

Yukarıdaki örnekte, “Ad”, “Soyad” ve “Yaş” sütunlarına yeni veriler eklenmektedir. “INSERT INTO” ifadesinden sonra, eklenecek verilerin bulunduğu tablo adı belirtilir. “VALUES” ifadesinden sonra ise yeni verilerin sırasıyla hangi sütunlara ekleneceği belirtilir.

Değerleri Belirtme

Veri tabanına ekleme yaparken, hangi sütuna hangi verilerin ekleneceği belirtilmelidir. Bu işlem, Değerleri Belirtme olarak adlandırılır ve SQL’in temel özelliklerinden biridir. Örneğin, bir müşteri tablosuna yeni bir müşteri eklendiğinde, müşterinin adı, soyadı, adresi, telefon numarası gibi verileri ilgili sütunlara belirtilerek eklenir. Bu sayede, veri tabanındaki bilgiler daha düzenli ve anlaşılır hale gelir.

  • Değerleri Belirtme, SQL’in DDL (Data Definition Language) komutlarından biridir
  • Değerleri Belirtme işlemi, INSERT INTO komutu ile gerçekleştirilir
  • Değerleri Belirtme işlemi sırasında, veri tipleri belirtilerek veri bütünlüğü sağlanabilir

Veri tabanı uygulaması SQL, bu ve benzeri özellikleri sayesinde günümüzde birçok işletmenin veri yönetiminde vazgeçilmez bir role sahiptir.

Sıralama

Sıralama özelliği, verilerin belirli bir sıraya göre listelenmesini sağlar. Bu özellik, örneğin bir tablodaki verilerin tarih, alfabetik sıra veya numaralara göre listelenmesinde kullanılabilir. Sıralama işlemi, ORDER BY ifadesiyle sağlanır. ORDER BY ifadesi kullanılarak sıralama yapılacak sütunun adı belirtilir ve veriler bu sütuna göre sıralanır.

Veri Güncelleme

Veritabanındaki mevcut verilerin güncellenmesi için SQL kullanılabilir. Bu işlem, UPDATE komutu ile gerçekleştirilir. Güncelleme işlemi yapılırken, öncelikle hangi tablodaki hangi verilerin güncelleneceği belirtilir. Ardından, SET komutuyla yeni değerler atanır. WHERE komutuyla da belirli koşullar sağlanırsa güncelleme işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede, verilerin doğru ve güncel kalması sağlanır.

Veri Silme

SQL’de veri silmek için DELETE FROM komutu kullanılır. Bu komut, belirtilen tablodaki belirli koşulları sağlayan verileri silebilir. DELETE FROM komutu, WHERE ile birlikte kullanılarak belirli sütunlarda ve belirli değerlerdeki verileri silebilir. Ayrıca, TRUNCATE TABLE komutu, tüm tablodaki verileri silmek için de kullanılabilir. Ancak dikkatli olunmalıdır çünkü silinen veriler geri getirilemez.

Veri Sorgulama

Veri sorgulama, SQL’in en önemli özelliklerinden biridir. Bir veri tabanındaki belirli verileri bulmak için kullanılır. SELECT komutu, veri tabanından belirli verileri seçmek için kullanılır. WHERE komutu, belirli koşullara göre seçilen verileri sorgulamak için kullanılır. GROUP BY komutu, belirli bir kritere göre verileri gruplandırmak için kullanılır. Veri sorgulama işlemi, veri tabanlarının en sık kullanılan işlevlerinden biridir.

SQL’in İşlevleri Nelerdir?

SQL, veritabanlarıyla çalışmak için birçok işleve sahiptir. SELECT, veri tabanından veri seçmek için kullanılırken WHERE, belirli koşullar ile seçilen verileri sorgulamak için kullanılır. JOIN, iki ya da daha fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılır ve GROUP BY, belirli bir kritere göre verileri gruplandırmak için kullanılır. ORDER BY, verilerin belirli bir sıraya göre sıralanmasını sağlar. Ayrıca, INDEX ile veritabanında daha hızlı veri erişimi sağlanır.

SELECT

SQL’in en temel ve önemli işlevlerinden biri “SELECT” fonksiyonudur. Bu fonksiyon, kullanıcının veri tabanından belirli bir kısımdaki verileri seçmesini sağlar. Bu kısım, belirli bir sütun ya da sütunlar, belirli bir kayıt ya da kayıtlar olabilir. Kullanıcı, seçtiği veri kısmını belirli bir düzende görmek istiyorsa “ORDER BY” fonksiyonunu kullanarak sıralama yapabilir.

SELECT fonksiyonu ayrıca, kullanıcının belirli koşullara göre veri seçmesini sağlayan “WHERE” fonksiyonuyla birleştirilebilir. Bu sayede, kullanıcı belirli bir koşulu sağlayan verileri seçebilir. Örneğin, “WHERE” fonksiyonuyla birlikte “ücreti 5000 TL’den fazla olan çalışanları seç” gibi bir sorgu oluşturulabilir.

Ayrıca, SELECT fonksiyonu kullanıcının birden fazla tablo arasındaki verileri seçmesini sağlayan “JOIN” fonksiyonuyla birleştirilebilir. Bu sayede, kullanıcı farklı veritabanları arasındaki ilişkileri kurabilir ve verileri birleştirebilir.

SELECT fonksiyonu aynı zamanda “GROUP BY” fonksiyonuyla birlikte kullanılarak, belirli bir kriter üzerinde verilerin gruplandırılmasını sağlayabilir. Bu sayede, kullanıcı verileri daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirebilir.

En son olarak, SELECT fonksiyonu “INDEX” fonksiyonu ile birlikte kullanılarak, verilerin hızlı erişimini ve sorgulanmasını sağlayacak bir veritabanı oluşturabilirsiniz.

WHERE

SQL’de WHERE, belirli bir koşula uygun olan verileri seçmek için kullanılır. Örneğin, müşteri adı ‘Ali’ olan tüm siparişleri seçmek için WHERE kullanabilirsiniz. Ayrıca WHERE, eşitlik, büyüklük, küçüklük, benzerlik ve mantıksal operatörler gibi çeşitli koşullara sahip olabilir. Özellikle büyük veritabanlarında bu özellik veri sorgulama işlemlerinde oldukça yararlıdır.

JOIN

JOIN işlemi, iki veya daha fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılır. Bu işlemle farklı tablolardaki verileri birleştirmek mümkündür. JOIN işlemi, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN gibi birçok çeşide sahiptir. INNER JOIN, iki tablonun kesişimindeki verilerin birleştirilmesini sağlar. LEFT JOIN ve RIGHT JOIN ise bir tablonun tüm verileri diğer tabloya bir eşleme bulunamazsa da dahil edilmesini sağlar. FULL JOIN, iki tablonun tamamının birleştirilmesini sağlar ve eksik veriler NULL değeri olarak tanımlanır.

Aşağıdaki örnek, bir restoranın menü tablosu ve siparişler tablosunun bir JOIN işlemi ile birleştirilmesi için kullanılan SQL sorgusudur:

Menüler Tablosu Siparişler Tablosu
ID ID
Yemek Adı Yemek Adı
Fiyatı Adet
  • SELECT Menüler.ID, Yemek Adı, Fiyatı, Adet FROM Menüler JOIN Siparişler ON Menüler.ID=Siparişler.ID;

Bu sorgu, Menüler tablosunun ID’si ve Siparişler tablosunun ID’si ile birleştirilerek, yemek adı, fiyatı ve adet bilgilerini içeren yeni bir tablo oluşturur.

GROUP BY

SQL’deki GROUP BY, belirli bir kritere göre verileri gruplandırmak için oldukça kullanışlı bir işlevdir. Bu işlev, özellikle büyük veritabanlarında bulunan verilerin yönetimi için önemlidir.

GROUP BY’ı kullanarak, belirli bir sütuna göre verileri gruplayabilirsiniz. Örneğin, bir satış veritabanında satışları müşterilere göre gruplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda, GROUP BY kullanarak, müşteri adına göre gruplama yapabilirsiniz.

Ayrıca, GROUP BY ile birlikte kullanılan COUNT veya SUM gibi işlevlerle, gruplanmış verilerin sayısını veya toplamını da hesaplayabilirsiniz.

Görüldüğü gibi, SQL’deki GROUP BY işlevi, büyük veritabanlarında verileri yönetmek için oldukça önemlidir. Gruplandırmayı doğru bir şekilde yaparak, verilerinize daha kolay erişebilir ve daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

ORDER BY

ORDER BY, SQL’in en önemli özelliklerinden biridir. Verilerin belirli bir sıraya göre sıralanmasını sağlar. Bu özellik, verileri düzenli ve anlamlı bir şekilde görüntülemek için kullanılır. Örneğin, bir tablodaki müşteri bilgilerini müşteri adına göre sıralayabilirsiniz.

ORDER BY komutu, ASC (artan) veya DESC (azalan) olarak sıralama yapabilirsiniz. Bu özellik, büyük veri tabanlarındaki verileri yönetmek için çok kullanışlıdır. Verileri istenen sıraya göre görüntülemek, karar verirken yardımcı olabilir.

ORDER BY özelliği, başka özelliklerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, WHERE koşulu kullanılarak filtrelenen verileri belirli bir sıraya göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca, GROUP BY özelliğiyle gruplandırılan verileri de belirli bir sıraya göre sıralayabilirsiniz.

  • ASC: Küçükten büyüğe doğru (A’dan Z’ye veya 0’dan 9’a) sıralanır.
  • DESC: Büyükten küçüğe doğru (Z’den A’ya veya 9’dan 0’a) sıralanır.

ORDER BY komutu, SQL veritabanı uygulamalarında çok önemli bir rol oynar. Verileri düzenli bir şekilde sıralamak, doğru kararlar vermek için çok önemlidir.

INDEX

INDEX, veri tabanında daha hızlı veri erişimi sağlamak için kullanılan bir SQL işlevidir. INDEX oluşturarak veri tabanında aranan bilgiler daha hızlı bulunabilir. Veri tabanında birçok kayıt olduğunda, arama işlemi daha yavaş hale gelir. Bu yüzden, veri tabanındaki önemli alanları indexlemek faydalı olabilir.

INDEX oluşturmak, veri tabanındaki sütunlara göre yapılabilir. INDEX oluşturmak için öncelikle belirli bir sütunu seçmek, daha sonra bu sütuna göre bir index oluşturmak gerekir. INDEX oluşturmak, veri tabanında arama yaparken gereksiz taramaları ortadan kaldırarak, arama işlemini hızlandırır.

Özellikle büyük veri tabanlarında, INDEX oluşturmak veri tabanının performansını arttırır. Fakat her sütun için INDEX oluşturmak, veri tabanının boyutunu artırabilir ve veri tabanı performansını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, INDEX oluşturmak istediğimiz sütunların ihtiyacını dikkatlice düşünmeliyiz.

Yorum yapın